Algemene voorwaarden


Algemene gebruikvoorwaarden

Algemene informatie

De website www.jobquest.be zijn in eigendom en beheer van Quest-it BVBA (BE 0824.450.312). Erkenning arbeidsbemiddeling: VG.1823/B.

Opmerking vooraf

Ieder gebruik van www.jobquest.be is onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden en bepalingen. Het loutere gebruik van de site houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de site en van de diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Quest-it BVBA behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal worden bekendgemaakt op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Algemene inhoud

De informatie die verspreid wordt via banners, buttons, skyscrapers, html-pagina's, flash, foto's of andere media die aangeleverd worden door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van www.jobquest.be. www.jobquest.be onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Intellectuele eigendommen

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren www.jobquest.be of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van www.jobquest.be de op, en via, deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

U verbindt zich er o.m. toe :

1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
3. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter
4. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, inbreuken op privacy, intellectuele eigendom, rechten van de sollicitant, het decreet van 08/05/2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt
5. De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan www.jobquest.be te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Persoonsgegevens

www.jobquest.be verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker www.jobquest.be toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Quest-it BVBA, Kortrijkstraat 161, 8930 Menen, met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek, aanbiedingen op maat en direct mail. Te dien einde mag www.jobquest.be deze persoonsgegevens ook aan derden overmaken, indien de gebruiker bij zijn registratie hiermee akkoord is gegaan. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@jobquest.be. Deze beschrijving is conform met het verslag van artikel 29 van de Europese Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens. Bij elke elektronische post die u van Quest-it BVBA NV zal ontvangen, krijgt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. (wet op de privacy van 8/12/1992, wet op de e-handel van 11/03/2003).

Niet-persoonlijke informatie

www.jobquest.be kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de pagina's die u bezoekt op de www.jobquest.be website of de domeinnaam van de website langs waar u naar de www.jobquest.be-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details

Informatie op de website

Informatie: Quest-it BVBA verleent haar diensten binnen de perken van de door de Klant verstrekte informatie en toegekende bevoegdheden. De Klant verbindt er zich toe alle nodige en relevante informatie te bezorgen aan Quest-it BVBA. Quest-it BVBA is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de inhoud, de juistheid en de volledigheid van de gegevens die de Klant hem verstrekt.

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Www.jobquest.be staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Www.jobquest.be is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen.

www.jobquest.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Quest-it BVBA kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van www.jobquest.be, bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website.

Links

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Quest-it BVBA heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Quest-it BVBA houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Quest-it BVBA-sites en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd met uitsluiting van enige andere rechtbank.

Tarieven

Quest-it BVBA heeft het recht om op elk ogenblik het advertentietarief en/of het formaat te wijzigen, zoals vermeld op de Quest-it BVBA-sites (zie www.quest-it.be en www.jobquest.be).

Intellectuele rechten

Tussen partijen is er geen overdracht van intellectuele eigendom. Elke partij behoudt dan ook de intellectuele eigendomsrechten op de bekend gemaakte respectievelijk ontwikkelde tools, softwareprogramma’s en toebehoren in ruime zin. Het is verboden deze tools, softwareprogramma’s en toebehoren te vervreemden, te verpanden of over te dragen aan derden zonder toestemming van de andere partij.

Betalingsvoorwaarden

Prijzen : De verschuldigde prijzen, verhoogd met de BTW, worden per factuur aangerekend,en zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand, berekend op het bedrag aan achterstallige vergoedingen en BTW, dit in toepassing van artikel 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek. Alle administratieve kosten en kosten van minnelijke invordering die Quest-it BVBA maakt om de achterstallige vergoedingen te innen en elke andere schade die Quest-it BVBA lijdt door de wanbetaling, worden vanaf de 60e dag na factuurdatum integraal doorgerekend aan de Klant, met een minimum van 10% van de achterstallige vergoedingen en BTW of € 100, al naargelang het hoogste bedrag. Dit eveneens in toepassing van artikel 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek. Bij niet-betaling binnen een periode van 15 dagen na de uiterste betaaldatum, kan Quest-it BVBA onmiddellijk, van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst verbreken lastens de Klant. Quest-it BVBA zal de Klant in dat geval bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en de datum meedelen met ingang waarvan deze overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd. Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst. Quest-it BVBA behoudt zich het recht voor extra administratiekosten aan te rekenen bij wijziging van de originele opgemaakte factuur op verzoek van de klant.

Klachten

Klachten zijn niet ontvankelijk indien zij niet binnen de vijf werkdagen na het verschijnen van de advertentie, schriftelijk worden ingediend op het adres van Quest-it BVBA.

Klaarblijkelijke vergissingen, drukfouten, slechte of onduidelijke weergave van tekst en/of beeld kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering tenzij kan worden aangetoond dat het een opzettelijke of zware fout in hoofde van Quest-it BVBA betreft.

Geen schadevergoeding of prijsvermindering is verschuldigd indien het medium, om redenen buiten de wil van Quest-it BVBA, een kleinere oplage of bereik heeft dan normaal.

De klachten m.b.t. de facturen zelf moeten schriftelijk ingediend worden binnen de 14 dagen na factuurdatum met vermelding van het factuurnummer.

Uitgezonderd in geval van opzettelijke fout kan Quest-it BVBA nooit een grotere schadevergoeding verschuldigd zijn dan de tegenwaarde van de prijs die Quest-it BVBA voor de advertentieopdracht in rekening kon brengen.

Overmacht

Omstandigheden zoals staking, overstroming, brand, drukkerij- of bedelingsproblemen en gelijkaardige omstandigheden worden beschouwd als overmacht, van zodra zij geschieden buiten de wil van Quest-it BVBA om, en voor gevolg hebben de uitvoering van de bestelling te vertragen of onmogelijk te maken, onverminderd wat bepaald is in artikel 10.3.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Bevoegdheid en toepasselijk recht : Deze overeenkomst zal te goeder trouw door beide partijen worden nageleefd. Alle geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zullen door partijen in minnelijk overleg worden beslecht. Indien ze niet tot een akkoord komen, is uitsluitend de rechtbank van Kortrijk bevoegd, zelfs bij vordering in tussenkomst en vrijwaring en bij meerdere verweerders. Het Belgische recht is op deze overeenkomst van toepassing.

Contactgegevens

Quest-it BVBA
Kortrijkstraat 161,
8930 Menen
E-mail: info@quest-it.be
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sedert 1 april 2011

Terug naar de startpagina

Werkgever in de kijker

jobmail Ontvang steeds de nieuwste vacatures voor jouw
profiel per mail Ontvang steeds de nieuwste vacatures voor jouw profiel per mail

Beheer je jobmail Beheer je jobmail
Wij aanvaarden loopbaancheques
Jobquest is een initiatief van Quest-it | Ontwikkeld door To The Dot | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Over JobQuest
volg ons via Volg ons via Facebook Volg ons via Twitter